Informace o zpracování osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Natures Care CZ s. r. o., se sídlem Hlavní 15, 76804 Střílky, identifikační číslo: 26288605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115902 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Natures Care CZ s. r. o., Hlavní 15, 76804 Střílky, adresa elektronické pošty info@purityvision.cz, telefon +420 733 699 050. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Správce je provozovatelem eshopu na adrese: www.purityvision.cz

2. JAKÉ ÚDAJE SBÍRÁME A ZPRACOVÁVÁME?

V závislosti na účelu zpracování a za dále v této Informaci uvedených podmínek o Vás sbíráme, spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

·      jméno a příjmení

·      telefon

·      adresu elektronického kontaktu - e-mail

·      doručovací adresu

·      fakturační adresu

·      informaci o Vaší IP adrese

·      informace poskytnuté z cookies

případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně informován (např. fotografický nebo jiný obrazový a zvukový záznam, který nám poskytnete v rámci marketingových soutěží)


3. ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na účelu zpracování a za dále uvedených podmínek o Vás sbíráme, spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje: Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail) Vámi poskytnuté pro vedení Vašeho účtu na našich webových stránkách, a to pro účely našeho oprávněného zájmu tyto údaje pro vedení účtu na webových stránkách zpracovávat
Doplňující identifikační a kontaktní údaje za účelem Vaší jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím našich webových stránek a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. doplňující informace, které poskytnete před uzavřením smlouvy na Vašem účtu pro usnadnění následného uzavření smlouvy)
Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to za účelem zasílání obchodních sdělení
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašem nákupu pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely reklamace)
Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění našich zákonných povinností (zejména identifikační a kontaktní údaje pro vystavení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů pro vedení účetnictví apod.)
Za účelem zlepšení a rozvoje našich služeb a produktů prostřednictvím Vašich názorů v rámci dotazníků, anket, diskuzí, kdy sbíráme Vaši e-mailovou adresu, případně jiné údaje, které nám poskytnete
Pro vedení zákaznické databáze minulých i potenciálních zákazníků.
Pro zpracování některých údajů pro některé účely potřebujeme Váš souhlas, tyto údaje i účel zpracování jsou vždy uvedeny v souhlasu, který poskytnete.

Souhlas pro marketingové činnosti zahrnuje souhlas pro:

·      zasílání aktuálních informací, nabídek a jiných obchodních sdělení, v případě, že jste nám neposkytli Váš elektronický kontakt v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb, potřebujeme Vaši emailovou adresu,

·      použití a předání e-mailové adresy a identifikačních údajů subjektu údajů zpracovateli dle čl.7.3.b) této Informace o zpracování o.ú., a to v rámci datové vrstvy e-shopu u subjektu údajů identifikovaného proklikem z newsletteru, nebo na základě jeho přihlášení nebo u subjektu údajů identifikovaného na základě jeho objednávky bez provedené registrace

·      sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a profilování, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a umístit na Váš počítač tzv. cookies

·      individualizace nabídky služeb a produktů, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a cookies

·      soutěže, pro něž sbíráme Vaše další identifikační a kontaktní údaje, případně nám v jejich rámci poskytujete i fotografický záznam či videozáznam

profilování, zejména rozboru, hodnocení a odhadu aspektů týkajících se zejména Vašich minulých nákupů, preferencí, chování na webových stránkách, míst, kde se nacházíte, to vše pza účelem poskytování a zlepšování našich služeb a produktů a jejich individualizaci co nejpřesněji dle Vašich potřeb

Z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme vždy před zpracováním údajů.


4. ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů. K zajištění přesnosti a aktualizace osobních údajů můžeme tyto údaje sbírat resp. aktualizovat na základě informací od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky apod.).
Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány. V listinné formě jsou osobní údaje zpracovávány ve výjimečných případech (např. uzavřené smlouvy). Všechny používané systémy jsou standardní produkty, jejichž poskytovatelé garantují zajištění souladu zpracování dat s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

5. OCHRANA ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím technických a organizačních opatření. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR. Technická opatření jsou pravidelně nejméně 1*ročně bezpečnostně testována, organizační opatření jsou prověřována a zajišťována průběžně.

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

7. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu (Shopion s.r.o., IČ: 06919324., DIČ: CZ06919324. Wellnerova 1322/3c, Olomouc, 77900. Spisovná značka C 73784 vedená u Krajského soudu v Ostravě.), včetně provozu software a ukládání dat.

7.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

7.3. Dále předáváme: a) Za účelem automatizovaného zasílání obchodních sdělení předáváme Vaši emailovou adresu společnosti SmartSelling a.s., se kterou máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu; b)  Za účelem automatizovaného zasílání obchodních sdělení předáváme Vaši emailovou adresu a identifikační údaje společnosti Leadhub s.r.o., se kterou máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu; c) v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a e-mailových adres použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodni-podminky-overeno-zakazniky-heurekacz-2016.pdf. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.


Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování. Nepředáváme osobní údaje příjemcům v třetích zemích (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Máte zejména právo požadovat přístup k osobním údajům

·      na opravu údajů

·      na výmaz údajů

·      na omezení zpracování

·      na přenositelnost osobních údajů

·      vznášet námitky proti zpracování

·      kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování

8.2.Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese objednavky@purityvision.cz Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat poplatek v přiměřené výši nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.


8.3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany nabývají účinnosti dne 25.11.2022.